Dům sv. Františka – chráněné bydlení

DSF_budova

 Od pondělí 25. 5. 2020 jsou v Domě sv. Františka povolené návštěvy
při dodržení hygienických opatření.

Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí je celoročním chráněným bydlením pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby například s domácností, hygienou, zajištěním stravy a udržením sociálních kontaktů. Klienti se mohou účastnit různých aktivizačních činností, výletů, kulturních akcí i pravidelných bohoslužeb přímo v kapli v Domě sv. Františka. Služba chráněného bydlení cílí na podporu soběstačnosti klientů a rozvoj jejich dovedností, umožňujeme uživatelům služby prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný život.

Poslání:

Posláním chráněného bydlení je poskytnout osobám se sníženou soběstačností podporu a pomoc s chodem domácnosti, s péčí o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů, a tím podporovat jejich soběstačnost a umožnit jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Péče je v maximální míře přizpůsobena domácím zvyklostem uživatelů.

Pro koho je služba určena:

osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, mentálního onemocnění či kombinací obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 • Osobám s tělesným postižením – které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (např. ztráta končetin, používání kompenzačních pomůcek – berle, vozík, chodítko),
 • Osoby s mentálním postižením – osoby s lehkou mentální retardací, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • Osoby s kombinovaným postižením – osoby s tělesným postižením, v kombinaci s lehkým mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita:

Domov sv. Františka má maximální kapacitu 38 osob. Většina bytů je jednolůžkových, máme i několik bytů dvoulůžkových.

Cíle služby:

 1. Zachování vazeb mezi uživateli služby a jejich rodinami, příbuznými.
 2. Podporovat využívání volného času uživatelů služby.
 3. Pomoci uživatelům v maximální míře zvládnout každodenní péči o sebe sama.

Jak to u nás vypadá?

Okolí Domu sv. FrantiškaVstupní hala Domu sv. FrantiškaOdpočinkový koutek

Kaple Domu sv. FrantiškaAktivizační dílnaMasopustní veselí ve společenské místnosti

 

 

 

Základní poskytované činnosti

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc s přípravou stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního, stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování: ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Zásady poskytované služby

 • Respektování vlastní volby uživatele  – uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.
 • Dodržování práv a svobod uživatelezachování důstojnosti uživatelů – poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů tak, jak jsou deklarována v Listině základních práv a svobod a v dalších dokumentech. Je zachována mlčenlivost a diskrétnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pracovníci přistupují ke každému uživateli s úctou a respektem. Službu poskytují taktně a citlivě, aby v uživateli nevyvolávali pocit studu.
 • Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Všem uživatelům je zajištěno rovné zacházení ze strany pracovníků Domu sv. Františka
 • Individualizovaná podpora uživatele – každý uživatel má služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánů k jejich dosažení, tyto cíle a plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.
 • Motivace uživatelů – aktivní působení pracovníků na denní rytmus uživatelů s cílem zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci, posilování siciálního začleňování uživatelů, aktivizace a podpora soběstačnosti

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Ceník poskytovaných služeb

Smlouva

Domácí řád


Dům sv. Františka podporují:

Jihočeský kraj

 

 


Kontakt:

Adresa: K Zastávce 646, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: chranene.bydleni@dchcb.charita.cz