Jednání s zájemci o službu

Kdo se jednání účastní:

 • zájemce o službu
 • sociální pracovník, případně vedoucí
 • v případě, že si to zájemce přeje, může být u jednání přítomna i další osoba (rodinný příslušník, osoba blízka, opatrovník)

Jaké informace sociální pracovník / vedoucí služby získává od potencionálního zájemce o službu

 • důvod žádosti o službu,
 • dosavadní užívání služeb,
 • potřeby zájemce, rozsah potřebné podpory,
 • očekávání, přání, představy,
 • vztahy (rodina, příbuzní, širší okolí)
 • dovednosti, schopnosti,
 • úroveň sebeobsluhy a sebepéče, komunikace
 • zájmy, záliby
 • vztah k ostatním lidem
 • zvyky, denní režim, způsob života

Jaké informace vždy předá sociální pracovník, vedoucí potencionálnímu zájemci o službu

 • místo poskytované služby
 • druh služby, poslání služby a cíle služby
 • pro koho je domov určen, kapacita
 • jaké základní a fakultativní činnosti poskytujeme a jejich rozsah
 • způsob poskytování služby
 • personální zajištění (počet, kompetence, na koho a s čím se může obrátit, co může očekávat)
 • způsob úhrady, předání ceníku
 • práva a povinnosti uživatelů, seznámení s vnitřními pravidly např. stížnosti, domácí řád
 • možnosti duchovní podpory, návštěv, možnosti přizpůsobení se služby přáním zájemce
 • využití volného času, návaznost na vnější zdroje
 • zprostředkované či spolupracující služby
 • náležitosti a obsah smlouvy, možnosti vypovězení
 • rozsah nezbytného vybavení
 • postup při přijímání žádostí
 • jaké je potřeba vyplnit žádosti, předá odkaz ke stažení nebo předá tiskopisy
 • předá brožuru o Domově sv. Františka
 • zjišťuje očekávání, cíle k umístění do domova od samotného zájemce, rodinného příslušníka či opatrovníka
 • možnost prohlídky bytu

Zásady při jednání

Vždy se ke každému zájemci o službu přistupuje individuálně, obsah sdělení přizpůsobuje zdravotnímu stavu zájemce. Mluví pomalu, srozumitelně a nahlas. Dbáme na to, abychom měli dostatek informaci o zájemci, abychom následně mohli poskytnout kvalitní službu a naopak, aby zájemce věděl, co může očekávat.

Pokud je zájemce zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena probíhá jednání s opatrovníkem za účasti zájemce. V případě, že se jedná o zájemce s lehkou stařeckou demencí i v tomto případě je nutné, aby zájemce byl přítomen u jednání a byl pracovníkem vhodnou formou seznámen se sociální službou a podmínkami jejího poskytování. V těchto případech je u jednání vždy účasten rodinný příslušník.

 Možnosti podání žádosti:

 1. Osobní doručení žádosti do domova
 2. Doručení žádosti poštou
 3. Doručení žádosti elektronickou formou – emailem – zde musí být žádost podána s naskenovaným podpisem zájemce o službu

Postup pokud zájemce podá písemnou žádost o poskytování sociální služby

 • nepřijetí žádosti – v případě, že je žádost neúplně vyplněná, je zájemce kontaktován a požádán o doplnění potřebných informací. Zájemce je kontaktován i v případě, pokud doručí informace, osobní údaje atd. potřebné k zařazení do evidence na jiných formulářích než jsou předepsané poskytovatelem.
 • přijetí žádosti
 • Sociální pracovník žádost zkontroluje, zda je správně vyplněna a zda je k ní přiřazeno vyjádření lékaře.
 • Vyjádření lékaře je předáno Mudr. Jirousové k posouzení. Ta se vyjádří k zdravotnímu stavu zájemce a napíše, zda doporučuje či nedoporučuje přijetí zájemce do chráněného bydlení.
 • Sociální šetření - preferujeme v domácím prostředí žadatele, ale pokud první kontakt potencionálního zájemce o službu probíhá přímo v chráněném bydlení, bereme to za plnohodnotné šetření.
 • Porada týmu (vedoucí domu, sociální pracovník, vedoucí pracovník v SS) rozhodne:
 • O zařazení žádosti do pořadníků zájemců o sociální službu nebo
 • O odmítnutí žádosti

V obou případech je vždy zájemce o službu informován písemnou formou.
Zájemce, který je zařazen do pořadníků zájemců o sociální službu, obdrží v dopise brožuru, leták o naší sociální službě.
Veškerý kontakt musí být se zájemcem o službu od doručení žádosti písemně zaznamenaný.

Odmítnutí zájemců o službu

Dům sv. Františka odmítá zájemce o službu pouze z důvodů stanovených zákonem.

a) Dům sv. Františka neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá – pokud nebude zájemce spadat do cílové skupiny a bude vyžadovat službu, kterou neposkytujeme, bude písemně odmítnut s odůvodněním.
b) Dům sv. Františka nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby – v tomto případě je zájemce zařazen do pořadníku zájemců o službu a písemně informován.
c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Systém vedení pořadníku

Pořadník je veden dle časového doručení. Vždy je osloven ten zájemce, který má podanou žádost nejdéle. V případě, že odmítne nástup, bude osloven následující zájemce. Pokud se uvolní dvoulůžkový pokoj, budou prvně osloveni manželské páry či sourozenci. Pokud mezi zájemci nebudou manželé nebo sourozenci bude pokoj nabízen jako dva jednolůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. V tomto případě se postupuje dle časového doručení žádosti.

Postup při uvolnění místa v domově

 1. Sociální pracovník vybere z pořadníku nejdéle čekající žádost a telefonicky nebo poštou informuje zájemce o uvolněném místě v domově.
  1.1. Sociální pracovník může jednat se zájemcem o službu i mimo pořadník tj. bude osloven zájemce, který není dle pořadníku na řadě. Toto může sociální pracovník učinit pouze v případě, že se zájemce nachází v obzvlášť nepříznivé sociální situaci. Za obzvlášť nepříznivou situaci považujeme: zájemce nemá možnost zabezpečení pomoci a podpory z žádných dostupných zdrojů – rodina, blízká osoba, terénní sociální služba, jiná pobytová sociální služba. V důsledku toho je zájemce bez podpory a pomoci a to vede k ohrožení jeho života a důstojnosti.
 2. Sociální pracovník domluví sociální šetření v aktuálním místě pobytu zájemce. Sociální šetření provede vedoucí a sociální pracovnice. Během sociálního šetření pracovnice zjišťují očekávání zájemce, cíle a přání, kterých chce dosáhnout prostřednictvím služby. Sociální pracovník se aktivně ptá na potřeby zájemce – jaké základní a fakultativní činnosti by využíval, důvody k umístění do domova, zjišťuje soběstačnost zájemce a sociální situaci. Ověřuje si informace udané v žádosti a vyjádření lékaře.
 3. V případě, že ze sociálního šetření nebude jasné (zdravotní stav), zda je zájemce vhodný pro danou sociální službu, předají pracovnice ihned při sociálním šetření opět formulář „vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce“, nebo písemně vyzve sociální pracovník zájemce o službu o zaslání vyplněného formuláře „vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce“. Tiskopis zašle pracovník zájemci poštou do pěti dnů od provedeného sociálního šetření. Lhůta na doručení zpět je 14 dnů od zaslání sociálním pracovníkem. Vyjádření lékaře zašle zájemce na adresu K Zastávce 646, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Sociální pracovnice prostuduje došlé vyjádření lékaře a předá ho MUDr. Jirousové, která se vyjádří o vhodnosti umístění zájemce o službu do chráněného bydlení a předá tiskopis zpět sociální pracovnici.
 4. Do tří týdnů od sociálního šetření u zájemce musí poradní tým, složený z vedoucí domu, vedoucí pracovníce v SS a sociální pracovnice, rozhodnout o přijetí či nepřijetí zájemce k pobytu. V případě dokládání vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu zájemce, rozhodne poradní tým do čtyř týdnů od provedeného sociálního šetření. Rozhodnutí bude vycházet především z podkladů sociálního šetření, k vyjádření lékařky MUDr. Taťány Jirousové se při rozhodování přihlédne, ale není to rozhodující kritérium k přijetí či nepřijetí.
 5. O kladném rozhodnutí bude zájemce informován písemně a telefonicky sociální pracovnicí. Vedoucí nebo sociální pracovnice telefonicky či osobně vyjednají datum nástupu a podrobnosti související s nastěhováním. V případě odmítnutí bude zájemce informován telefonicky a písemně, kde bude uvedeno zdůvodnění nepřijetí. Pokud nebude zájemce přijat, bude osloven další zájemce v pořadí.