DekaCert: jak nahlédnout pod pokličku toho, čím je Charita
17. července 2020 Tiskové zprávy

DekaCert: jak nahlédnout pod pokličku toho, čím je Charita

Počátkem roku 2019 byl zahájen unikátní charitní projekt DEKACERT CZ, do jehož aplikování se zapojilo pět arci/diecézních Charit z České republiky. Během druhého roku realizace vzdělávacího projektu podpořeného nadací Renovabis zahájilo činnost 12 nových školitelů, kteří spolupracují s řediteli 29 oblastních a farních Charit. V 5 diecézích tak začaly diskuze týmů charitních pracovníků, jak se v jejich praxi promítá Desatero a 10 křesťanských hodnot, a jak to lidé, kterým pomáhají, mohou vnímat.

Během druhého roku realizace projektu DEKACERT CZ, podpořeného z nadace Renovabis, zahájilo 12 nových školitelů Etického programu DEKACERT (10 hodnot podle Desatera, autorka prof. Elisabeth Jünemann) spolupráci s řediteli 29 oblastních a farních Charit, které se do projektu aktivně zapojily. Projekt je realizován od roku 2019 do roku 2021 pěti partnerskými organizacemi (Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita České Budějovice a Diecézní charita ostravsko-opavská).
V 5 diecézích se začaly uskutečňovat diskuze týmů charitních pracovníků, jak v praxi žijí konkrétních 10 křesťanských hodnot a jak to lidé, kterým pomáhají, mohou vnímat. Výstupem z těchto diskuzí bude pro každou Charitu vlastní dokument DEKACERT s vlastními kritérii, jak si je pracovníci popíšou. O koncept se začala zajímat i Slovenská katolická charita, která by ráda realizovala podobný projekt i na Slovensku. Pokračuje také výzkum pod vedením ThLic. Jakuba Doležela, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého Olomouc a pracuje se na rozšířeném vydání publikace Dekacert.

Model Dekacert opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná se o hodnoty: Identita, Integrita, Svatý čas, Generační solidarita, Tělesný a duchovní život, Spolehlivá dohoda, Vlastnictví, Komunikace, Sociální společenství a Intimní společenství.

Z důvodu pandemie covid-19 se v březnu běh projektu dočasně zastavil. V Charitách se ze dne na den změnil provoz a všechna školení se tak pozastavila. Většina školitelů jsou pracovníky Charit a během nouzového stavu se museli prioritně věnovat vlastním organizacím.

„Tato zvláštní doba nás zastavila, vyhodila ze zajetých kolejí, nahlodala naše domnělé jistoty, ale také nám nabídla pohled na sebe, naše vztahy a hodnoty v jiném světle. Nabídla nám možnost proměnit se. S úžasem můžeme pohlížet na statečnost, kreativitu a odhodlání mnoha profesionálů a dobrovolníků… Tahle doba probudila ohromnou mezilidskou solidaritu a vlnu nezištné pomoci od zcela neznámých lidí. Kéž v nás zůstane vděčnost a úžas nad těmito zázraky, které kolem sebe můžeme vnímat každý den,“ zmínila certifikovaná školitelka Eva Kutišová, jež vede proces DEKACERT ve dvou Charitách českobudějovické diecéze a je současně aktivizační pracovnicí sociálně terapeutické dílny Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.

Od června 2020 mohou lektoři pokračovat v činnosti v charitních zařízeních.

Jak zapojené Charity hodnotí dosavadní zkušenosti?

„Nikdo z nás si neuměl představit, co Dekacert je, o čem pojednává, jakou formou bude vzdělávání podáváno a zda to pro všechny pracovníky bude přijatelné. Paní lektorka Eva Kutišová vysvětlovala vše na běžných každodenních činnostech a v podstatě jsme zjistili, že většinou takto žijeme, aniž bychom si to uvědomovali,“ zmiňuje ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková.

„Zapojení se do projektu Dekacert znamená pro Farní charitu Jindřichův Hradec především možnost zastavit se a zamyslet nad hodnotami, které naši práci častokrát mimovolně ovlivňují. Toto vzdělávání nám umožňuje uvědomit si důležitost některých hodnot. Ačkoliv hodnoty, na které je toto vzdělávání zaměřeno, vychází z křesťanského Desatera, je možné s nimi pracovat bez ohledu na náboženskou příslušnost,“ uvádí ředitelka jindřichohradecké Charity Karolína Píchová.

Do projektu DekaCert je zapojena Diecézní charita České Budějovice společně s některými svými organizačními složkami: Městská charita Č. Budějovice, Farní charita Jindřichův Hradec, Charita Kaplice, Oblastní charita Strakonice a Oblastní charita Sušice.

Příklad aplikace Desatera do charitní praxe:

1. Přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne – zde je hodnota Identity – každá církevní pomáhající organizace má svoji křesťanskou hodnotu. Identita se nejčastěji vyjadřuje definováním poslání organizace a jejím směřováním – což je stále živý proces formování, tzn., že o našem poslání a křesťanských hodnotách informujeme veřejnost, klienty dárce – např. ve výroční zprávě, na webu, sociálních sítích, při ústních jednáních. Pracovníci tomuto poslání, cílům a hodnotám rozumí a jednají podle nich.

Více na www.desaterovcharite.cz

Tento projekt finančně podporuje Nadace Renovabis.

renovabis