Dům sv. Františka – chráněné bydlení

Kde nás najdete

Adresa

K Zastávce 646, K Zastávce 646 39181

Oblast působnosti

Chráněné bydlení je poskytováno osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, mentálního onemocnění či kombinací obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Na koho se můžete obrátit

Klára Vachová

sociální pracovnice
Tel.: 731 441 761 E-mail: %hpsR-daTorCV-~6LTqmY164YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Dům sv. Františka – chráněné bydlení

Typ služby
Chráněné bydlení

Poskytovatel
Diecézní charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Petra Brychtová

Registrační číslo služby
8081579

Poslání a cíle

Našim posláním je poskytnout osobám se sníženou soběstačností podporu a pomoc s chodem domácnosti, s péčí o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů, a tím podporovat jejich soběstačnost a umožnit jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Péče je v maximální míře přizpůsobena domácím zvyklostem uživatelů.

Zásady

 • Respektování vlastní volby uživatele 
  Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.
 • Dodržování práv a svobod uživatelezachování důstojnosti uživatelů
  Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů tak, jak jsou deklarována v Listině základních práv a svobod a v dalších dokumentech. Je zachována mlčenlivost a diskrétnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pracovníci přistupují ke každému uživateli s úctou a respektem. Službu poskytují taktně a citlivě, aby v uživateli nevyvolávali pocit studu.
 • Týmová spolupráce
  Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Všem uživatelům je zajištěno rovné zacházení ze strany pracovníků Domu sv. Františka
 • Individualizovaná podpora uživatele
  Každý uživatel má služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánů k jejich dosažení, tyto cíle a plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.
 • Motivace uživatelů
 • Aktivní působení pracovníků na denní rytmus uživatelů s cílem zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci.
 • Posilování siciálního začleňování uživatelů
 • Aktivizace a podpora soběstačnosti

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta

Další informace

Dům sv. Františka – chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí je jeden z projektů Diecézní charity České Budějovice, jejimž zřizovatelem je Biskupství českobudějovické.

Dům byl stavěn se záměrem, pomoci lidem postižených povodněmi. Tato potřeba pomoci se postupně vytrácela a dům se začal plnit převážně seniory, jejichž stav vyžadoval pomoc jiné fyzické osoby. Jako pobytové zařízení sociální služby bylo otevřeno dne 10. října 2005.

Chráněné bydlení je poskytováno osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, mentálního onemocnění či kombinací obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.