Informace o zpracování údajů pro účely poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi

Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČ 701 00 969, DIČ CZ70100969, zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 8/1-00-702/1999 (dále jen „Charita ČR“) a určité lokální Charity, které jsou součástí sdružení Charit v rámci Církve římskokatolické v České republice, jehož základem je přes 300 farních, městských a oblastních Charit (lokální Charity odlišné od Charity ČR se dále nazývají jako „lokální Charity“ a jednotlivě jako „lokální Charita“), spolupracují při poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi.

Za účelem poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi vytvořila Charita ČR a lokální Charity databázi:

 1. fyzických osob s bydlištěm v České republice, které Charitě ČR poskytují asistenci v případech, kdy Charita ČR poskytuje pomoc lidem v nouzi, jako např. lidem zasaženým povodněmi a jinými mimořádnými událostmi (dále jen „dobrovolníci“) a fyzických osob, které mají zájem poskytovat takovou asistenci (dále jen „zájemci“). Dobrovolníci a zájemci mohou, ale nemusí být, zaměstnanci Smluvních stran či jiných Charit ze sdružení.
 2. fyzických osob, zasažených povodněmi a jinými mimořádnými událostmi (dále jen „zasažené osoby“).

Dobrovolníci, zájemci a zasažené osoby jsou dohromady nazýváni také jako subjekty údajů.

Při vytváření databáze zpracovávají Charita ČR a lokální Charity osobní údaje subjektů údajů jako správci, když mimo jiné určují prostředky a účely zpracování, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Charita ČR a lokální Charity tímto informují subjekty údajů o zpracování osobních údajů pro poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi. Charita ČR a lokální Charity mohou zpracovávat osobní údaje i pro další účely. O takovém zpracování informují subjekty údajů ve zvláštním dokumentu, který obsahuje i kontaktní údaje na lokální Charity či případného pověřence pro ochranu osobních údajů dané lokální Charity.

Společní správci

Charita ČR a lokální Charity jsou společní správci osobních údajů dárců (Charita ČR a lokální Charity jsou dále označovány i jednotlivě jako „správce“ nebo společně jako „správci“ či společní správci“). Lokální Charity spolu s Charitou ČR plní vůči subjektům údajů povinnosti související se zpracováním osobních údajů. Seznam společných správců naleznete ZDE.

Každý ze správců je povinen reagovat na dotazy a žádosti subjektů osobních údajů.

Společní správci odpovídají za škodu, která vznikne při zpracování osobních údajů. Každý ze správců je primárně odpovědný za plnění povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů vůči těm subjektům osobních údajů, od nichž osobní údaje shromáždil.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správci zpracovávají osobní údaje v následujícím rozsahu:

 1. identifikační údaje, jako je jméno a příjmení;
 2. kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. u dobrovolníků a zájemců údaje nezbytné k posouzení, zda může subjekt údajů poskytnout danou pomoc v nouzi, jako jsou údaje o preferovaných činnostech při asistenci, oprávnění k provozování vozidel, očkování, vzdělání, povolání, jazykových znalostech, absolvovaných kursech, relevantních zkušenostech či časové flexibilitě;
 4. u zasažených osob údaje nezbytné k posouzení potřebnosti asistence a pro rozhodování o její výši a objemu, jako jsou údaje o členech domácnosti zasažené osoby, druhu zasažení, zejména údaje o zasaženém objektu či potřebách zasažené osoby, včetně finanční pomoci;
 5. u zaměstnanců, kteří se mohou podílet na řešení krizových situací, údaje v rozsahu nezbytném ke koordinaci poskytované pomoci a další asistenci při pomoci, zejména údaje o jejich zařazení.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je dobrovolnictví a:

 1. poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi.
 2. vytvoření a vedení databáze fyzických osob poskytujících asistenci v případech, kdy správci poskytují pomoc lidem v nouzi, a které mají zájem začít poskytovat takovou asistenci.
 3. vytvoření a vedení databáze fyzických osob v nouzi, které byly zasaženy povodněmi a jinými mimořádnými událostmi.
 4. vytváření anonymizovaných statistik pro interní účely správců a pro jejich poskytování veřejnosti, včetně médií.
 5. koordinace poskytování pomoci mezi správci a osobami poskytujícímu obdobnou pomoc jako správci.
 6. kontaktování dobrovolníků a koordinace činnosti dobrovolníků.

Právní základ pro zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů je :

 1. plnění smlouvy, např. smlouvy o poskytnutí pomoci, dobrovolnické smlouvy nebo smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, a
 2. oprávněný zájem správců spočívající ve vytvoření databáze zájemců a ve vytváření anonymizovaných statistik a efektivním poskytování pomoci díky využívání databáze a koordinaci poskytování pomoci.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:

 1. osoby, které na základě smlouvy poskytují správcům služby administrátora databáze, související podpory a programování,
 2. osoby, které poskytují obdobnou pomoc zasaženým osobám jako správci, např. obce a kraje, spolky, fundace a jiné neziskové a veřejně prospěné osoby či orgány požární ochrany.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zájemců jsou zpracovávány po dobu 5 let od vyplnění dotazníku sociálního šetření zájemcem, tedy po dobu, po kterou zájemce vyjadřuje přání pomáhat při mimořádných událostech jako dobrovolník. V případě sjednání dobrovolnické smlouvy či smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazku z takové smlouvy.

Osobní údaje zasažených osob jsou zpracovávány po dobu 4 let od poskytnutí pomoci.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekty údajů mají dle Zákona a Nařízení následující práva:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení.
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, tj. zejména právo získat od správců potvrzení, zda správci zpracovávají osobní údaje subjektu údajů.
 • právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 Nařízení.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud má za to, že správci zpracovávají osobní údaje protiprávně či že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud popírá přesnost osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.
 • právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 170 00, Česká republika.

Subjekty údajů se mohou na Charitu ČR či lokální Charity kdykoli obrátit se žádostí o informace o zpracování jejich osobních údajů nebo uplatnění jejich práv, a to písemně, dopisem doručeným na adresu sídla Charity ČR či lokální Charity nebo e-mailem zaslaným na adresu sekretariat@charita.cz, náležející Charitě ČR, případě na jinou e-mailovou určenou lokální Charitou.

Správci přijali technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem.