Jsme součástí projektu na pomoc dětem ohroženým domácím násilím

Jsme součástí projektu na pomoc dětem ohroženým domácím násilím

Téměř tisíc dětí v loňském roce označila policie jako přímo ohrožené domácím násilím a o spoustě dalších úřady a instituce neví. Čtyři z pěti dětí, které se s domácím násilím setkaly, si ho pak přenáší do dalších vztahů. Pojďme to společně změnit. Pojďme obětem domácího násilí pomoci. Naše Intervenční centrum se zapojilo do projektu Děti dětí bez násilí, které realizuje Asociace pracovníků intervenčních center po celé republice. 

O projektu

Realizátorem projektu je Asociace pracovníků intervenčních center, která sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra, které od roku 2007 poskytují služby obětem domácího násilí a jejich blízkým. Projekt je koncipován jako celostátní a jeho dopady budou plošné. Nebude probíhat mimo území ČR. Klíčové aktivity budou realizovány ve všech krajích. Plyne to ze skutečnosti, že Asociace sdružuje 16 organizací a centra jsou zařízení sociálních služeb upravené v § 60a zákona o sociálních službách a musí je zajistit všechny kraje.

Projekt se zaměřuje na podporu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Cílí na jev, který je obrovským problémem. Domácí násilí se totiž v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase. Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit. Podle předvýzkumu mezi sociálními pracovníky je přenos násilí zaznamenán u čtyř pětin řešených případů, což je alarmující. Sociální práce má malé možnosti, jak přenosu zabránit. Řeší jen jeho důsledky. Dopady projektu budou dlouhodobé. Projekt zamezí přenosu i na budoucí generaci a posílí celkovou odolnost rodin vůči přenosu násilí napříč generacemi. Vyřeší se tím řada problémů, s nimiž se potýkají děti, rodiče i prarodiče. Bude přínosem pro generace zasažené násilím, ale odlehčí i sociálním službám. Předejde přenosu v čase, čímž sníží finanční a jiné náklady.

Projekt se skládá ze dvou logických a provázaných částí. Nejdříve vytváří poznání o mezigeneračním přenosu a následně ho hodlá přerušit. Klíčovou aktivitu představuje sociologický výzkum, který bude proveden v rodinách. Popíše průběh mezigeneračního přenosu násilí a pojmenuje jeho příčiny. Provedení výzkumu přesahuje možnosti žadatele, proto byla přizvána výzkumná organizace z ČR, která bude garantovat kvalitu a věrohodnost výsledků. Výzkum poskytne podklady pro osvětovou kampaň. Další aktivity jsou osvětové - kampaň, workshopy a kurzy, které osloví veřejnost. Vychází z toho, že přenos násilí je způsoben přebíráním vzorů, sociálním tlakem okolí a především silnými stereotypy tradovanými v rodinách. Proto se osvětové aktivity zaměří právě na jejich potírání. Osvětová kampaň má ambice narušit přenos násilí v  rodinách a celkově posílit jejich odolnost. Dopady osvětových aktivit budou ověřeny (evaluovány). 

TEXT JE PŘEVZATÝ Z WEBOVÝCH STRÁNEK PROJEKTU