Co poskytujeme

  • sociálně právní poradenství
  • právní poradenství
  • krizovou intervenci (stabilizace psychického stavu)
  • sestavení bezpečnostního plánu
  • zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě
  • podpůrná sociálně terapeutická činnost (individuální a skupinová)

Jak?

Služba je poskytována formou osobních, telefonických či emailových konzultací.

Bezplatně - ambulantně – terénně - i anonymně

Službu poskytují sociální pracovnice s odpovídajícím vzděláním. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavřena ústně či písemně. Obsah smlouvy lze během spolupráce změnit podle vývoje osobních cílů uživatele. Spolupráce je ukončena, jestliže dojde k naplnění předem stanoveného cíle, dále dohodou či vypovězením smlouvy ze strany uživatele (možné kdykoliv), ze strany IC jen při opakovaném neposkytnutí součinnosti, agresi vůči pracovníkům či při opakovaném užití alkoholu či psychotropních látek.

Další činnosti Intervenčního centra

Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi Intervenčním centrem, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Úlohou Intervenčního centra je budování interdisciplinárního týmu v oblasti problematiky domácího násilí na území kraje a jeho koordinace.