Formy domácího násilí

Fyzické násilí

 • je nejvíce viditelné, zpravidla zanechává stopy (např. pošťuchování, škrábání, kroucení rukou, fackování, bití, trhání vlasů, ohrožování předměty nebo zbraněmi, odpírání jídla či spánku, rychlá jízda v autě apod.). 

Psychické násilí

 • soustavné ponižování, hrubé nadávání, urážení, vyhrožování, zastrašování, ničení majetku nebo jeho schovávání apod.
 • kontrolování, omezování, zákazy, příkazy

Emocionální násilí

 • vyvolávání pocitů viny a méněcennosti, ponižování, pokořování, útoky na sebehodnocení partnera
 • využívání dětí jako prostředku nátlaku, vyhrožování jejich odejmutím, pomlouvání nebo napadání blízkých osob partnera

Sociální násilí

 • izolování od rodiny, přátel
 • doprovod a kontrola nad partnerem při běžných obchůzkách a jednáních

Sexuální násilí

 • nucení k sexuálním praktikám proti vůli partnera, znásilnění

Ekonomické násilí

 • kontrola peněz, doprošování se o peníze na základní životní potřeby
 • zákaz ekonomické aktivity – vynucená závislost na partnerovi

Spirituální násilí

 • zesměšňování náboženství partnera, zákaz praktikování náboženství 
 • nucení ke členství v náboženských skupinách, sektách, kultech apod. a vyžadování dodržování jejich pravidel a praktik proti vůli partnera

Jednotlivé formy se mohou prolínat. Nemusí být přítomny všechny společně.