Diecézní charita České Budějovice je organizace, která pomáhá 27. rokem lidem v nouzi na území Jihočeského kraje, jižní části kraje Plzeňského a západní části kraje Vysočina. Činnost charity je zaměřena na sociálně zdravotní projekty a zároveň na pomoc lidem v krizových situacích, na pomoc při humanitárních katastrofách.

Humanitární pomoc doma

Když se podíváme do historie, tak jedna z pomocí velkého rozsahu, kterou organizovala českobudějovická diecéze, byla pomoc 7 000 domácnostem při povodních v roce 2002, kdy pomoc šla do desítek miliónů. Pro seniory, kteří neměli fyzickou ani psychickou sílu pro obnovu svých obydlí, vznikly dva nové domovy pro seniory ve Veselí nad Lužnicí a v Sousedovicích u Strakonic. Byli jsme schopni vytvořit krajský humanitární sklad, vyhlásit veřejnou sbírku na pomoc postiženým obyvatelům povodněmi, sestavit tým pracovníků, který v jednotlivých zatopených oblastech monitorovali potřeby postižených obyvatel a formou materiální, finanční nebo psychosociální pomoci poskytoval pomoc zasaženým lidem. Vzhledem k tomu že Diecézní charita je součástí Charity ČR, která spolupracuje s mezinárodní Caritas Internationalis, bylo možné získat pro obyvatele postižené povodněmi také finanční pomoc z evropských charit. Pro ilustraci - následná finanční pomoc Diecézní charity postiženým obyvatelům povodněmi od srpna 2002 do února 2004 činila 73. 870 000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly darovány na vybavení domácností, obnovu poškozených obydlí ve všech postižených oblastech Jihočeského kraje.

Další pomoc, kterou organizovala Diecézní charita, byly lokální záplavy ve Veselí nad Lužnicí a okolí v roce 2006. Zde ve spolupráci s obcí byla rovněž poskytovaná finanční, materiální a psychosociální pomoc postiženým obyvatelům. V roce 2009 opět Diecézní charita ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi pomáhala při letních záplavách, které postihly Prachaticko, Strakonicko, Sušice, Protivín. Pomoc poskytovali tamní charity ve spolupráci s obcemi. Zase byla pomoc soustřeďována na finanční, materiální a psychosociální. V době od července 2009 do června 2010 byla poskytnuta pomoc v částce 1,8 milionu korun.   Tolik ke stěžejní humanitární pomoci Diecézní charity při přírodních katastrofách.

Diecézní charita České Budějovice jako aktér humanitární a rozvojové pomoci

Humanitární a rozvojová spolupráce je od roku 1999 nedílnou a stále významnější součástí práce diecéze. Diecézní charita České Budějovice realizuje zahraniční humanitární a rozvojovou spolupráci v Bělorusku (Adopce na dálku, projekt Děti ulice), Bulharsku (podpora nejchudších dětí a mládeže ve městě Stará Zagora), Rumunsku (podpora sociálně vyloučené komunity ve městě Oradea), Kongu (projekt Kapka vody pro Kongo) a Zimbabwe (Adopce na dálku, podpora dětského domova pro sirotky). V souladu se svým etickým kodexem poskytuje Diecézní charita pomoc těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

domácí humanitární a rozvojové pomoci se podílí na pomoci lidem, obětem přírodních katastrof, nejvíce při odstraňování následků po záplavách, které postihují jižní Čechy.