Kronika z roku 1930

Výroční zpráva sociálně – charitativního odboru Katol. Akce v Č. Budějovicích - 1930


Poněvadž jednotlivý rádci a rádkyně v oboru svém dobře vyškoleni, pracují bez pobítky a pak nemají ani volného času konal odbor náš v uplynulém roce minovolnou hromadu pouze tří schůze odborovou a to 16. února, 16 března a 22. června 1930 při nichž hlášeny byly zvláště četné konverze jak dětí, tak i celých rodin.

Zvláště čile a obětavě pracují zde v městě pí. Anna Bedlivá, dělnice v tabákové továrně, pí. Lidmila Mayerová odboru učitelka měšť. Školy, pí. Kateřina Schoffhoferová, spolumajitelka domu a obchodního zahradnictví, slč. Klat. Jiráčková, pí. Matoušková, představená III. Řadu, mimo to působila pí. Marie Pisiugerová literní učitelka, jež je sice rádkyní odboru osvětového, ale více pracuje sociálně – výchovně. Dále pp. Radní Kumšto, který opatřil práci mnoha lidem u města a pro strádající dělnictvo opatřil 10. 000 Kč podpory – dále p. Jiří Linhart, pošt. ředitel v.v.

Ve Čtyřech Dvořích zvláště horlivě a obětavě působí p. Berounský a chotí a majitelé domu slč. Barbora Prošková, dámská krejčová, jejíž zásluhou se ve Čtyřech Dvořích odebírá 110 výtisků časopisu „Neděle“ a „Farní věstník“. Zásluhou p. Berounského jest, že se ve čtyřech Dvořích ustanovil místní odbor Katol. Akce, jenuž se podařilo získati vhodné stavební místo pro kostel a značné peněžité prostředky.

Návrat do církve umožněn a ulehčen byl celkem asi 40 osobám, z nichž více než třetina byly děti, z nichž některé po návratu rodičů byly pokřtěny po katolicku a rodiče jejichž byly dodatečně po katolicku oddáni.

Aby se umírající vlažní katolíci dali zaopatřit sv. svátostmi přispívala zvláště pí. Matoušková, Schffelhoferová, slč. Prošková a p. Berounský.

Zásluhou pí. odborné učitelky Mayerové a svazu žen vykonávána byla zde v městě velká sbírka šatstva, které rozdáno bylo potřebným zde v městě i ve Čtyřech Dvorech před vánocemi 1930, jakož i sbírka peněz pod ochranou diecézního svazu charity.

Z práce propuštěnému dělnictvu rozdáno bylo naturáliích 3125kg brambor, 1145kg žita, 525 kg pšenice, což vyměňoval všem kdož si přáli, mlynář Pártl, za mouku a také značná částka peněz dána p. tajemníkovi Karlovi k rozdání nezaměstnanému lidovému dělnictva. V to ovšem není počítáno co rozdal diecézní svaz charity katol. vychovávacím ústavům v diecézi českobudějovické a zvláště ve zdejším městě jak v naturáliích tak i peněžních.

Poněvadž svaz charity v Čechách existoval dávno před Katol. Akcí nemá sní nic společného, ježto je spolkem jednak říšským, jednak zemským a jednak diecézním se stanovami státně schválenými, ale přes to přece všecko propujčoval své místnosti skoro po dva měsíce k rozdávání a naturalie lidem potřebným ať již byli organizovaní lidovci nebo nebyli členy žádné organizace.

Poněvadž nával pro poukárky na potraviny koncem ledny byl tak veliký, že v soukromém bytě a soukromém domě nebylo jim možno vyhověti, převzali celou Akci p. městský radní Kumšta a p. všeodborový tajemník Koryta, ale přes to přeze všecko rozdáno bylo v naší administraci poukázek na

217 bochníků chleba v ceně Kč 1.150,10
208 kg mouky pšeničné v ceně Kč 1.321,00
90 kg cukru křišť. v ceně Kč 360,-
94 kg masa v ceně Kč 940,-

V roce 1930 v Hejtmanství českobudějovickém:

  • vystoupilo z církve ř.k. 596 osob s 84 dětmi (680)
  • navrátilo se do církve ř.k. 428 osob s 84 dětmi (512)
  • civilních sňatků bylo 199
  • novoroz. dětí nebylo pokřtěno 60
  • civilních pohřbů bez kněze 45
    (v knize civil. ohlášek je at: 120 případů zapsáno)