Kronika z roku 1929

Činnost odboru sociál.charit. Katol. Akce v r. 1929

V roce 1929 konal odbor celkem jenom tři plenární schůze, za to však jednotliví jeho členové a zvláště členky vyvíjeli horlivou činnost sociálně-charitativním a laického apoštolátu.

Tak např.

  1. p. Jiří Linhart, ředitel pošt. Úřadu č. 3 vyzval úřadníka, by dal pokřtíti děti a pomohl, by se rozešlí se manželé se opět smířili a vrátili se k sobě.
  2. Pan městský radní a strojník Josef Kumšta zaopatřil práci asi 40 osobám a přispěl k návratu do církve. Katol dvěma rodinám v nichž je celkem 8 osob.
  3. Pí. Marie Malcová, choť stavebního inženýra veřejně hájí víru katolickou, prostřednictvím spolku sv. Vincence podporuje chudé, ústavy slepců a i jinak je činná v katol. charitě. Se slč. Klot. Jiráčkovou vykonaly zde v městě říjnovou sbírku ve prospěch diec. Svazu charity, která vynesla na půl třetího sta Kč.
  4. pí. Anna bedlivá, dělnice tabákové tov. Přivedla zpět do katol. Církve dvě rodiny, celkem 8 osob a to: rodina Svobodů z Lineckého předměstí (5osob), rodinu Zemanů z Dlouhé ulice (3 osoby).
  5. Pí. Kateřina Schaffelhoferová, majitelka realit přispěla, že se vrátilo do církve katolické celkem 10. odpadlých osob.
  6. Pí. Marie Matoušková, představená III. Řádu pečovala o to, aby v jejím okolí těžce nemocní před smrtí se dali zaopatřiti.
  7. V témž oboru pracovali ve Čtyřech Dvořích p. Josef Berounský, majitel realit a slč. Barbora Prošková, dám. Krejčová. Dali zaopatřiti celkem 10 osob a přispěli, že se vrátili co církve rodina Kašparýdesů (4 osoby). Oba se ujímají mravně ohrožené mládeže Čtyřdvorské a napomáhají obětavě k záchraně její.

Mimo to 6 členů a členek sociálně-charitativního odboru odebírá orgán laického apoštolátu časopis „Směrnice“ vydávaný sestrami Neposkvrněného Početí P.M. v Přerově na Moravě.

Aby charitativní odbor Katol. Akce mohl skutečně prakticky prováděti charitu, což bez hmotných prostředků je nemyslitelno, spojil se alespoň v diecesi českobudějovické se svazem charity, jenž je spolkem se stanovami státně schválenými a může podniknouti se svolením státních úřadů různé sbírky. U nás je ovšem svaz charity teprve v počátcích, ale již od konce r. 1928 existuje říšský svaz charity, jenž objímá celou republiku československou a v každé jednotlivé zemi jsou zemské svazy a konečně každý diecézní svaz charity má se přičiniti , aby v každé farnosti byl zařízen farní svz charity. Je to práce dalekosáhlá a poměrně neděčná, neboť přes to, že celá tato organizace charity byla ujednána na říšských konferencích katol. biskupů, jeví se ve veliké

Většina farních charit diecéze českobudějovické pro charitativní organizaci velmi málo porozumění. Na všechny výzvy v novinách i v actech Curice a na dopisy zaslané skoro všem českým duchovním správám zdejší diecéze (přes 200.) bylo zde založeno asi 30 farních odborů charity. S charitativními spolky již escistujícími, které prohlásily, že přijímají úkol farního svazu charity, escistují v diecési českobudějovické celkem 42 charitativní spolky a farní svazy charity. Uváží – li se, že českých farností je vezdejší diecési na 280, je to poměrně velmi málo. Podle výroční správy z r. 1928 vydané v loňském jubilejním roce jsou poměry ostatních tří diecési českých mnohem příznivější, ale přesto všecky diecése české v organizaci charity jsou daleko za oběma diecesemi moravskými.

Přičiňovali jsme se všemožně, aby do každého z 19. okresních úřadů diecese českobudějovické dostalo se alespoň po 1. zástupci katol. Charity, ale všecko naše úsilí bylo marné. Pouze u okr. Úřadu v kamenici nad Lipou je zástupcem charity p. děkan Balík z Černovic, ale nedostal se tam zásluhou naší, nýbrž proto, že už byl členem bývalého okresního výboru před zřízením okresního úřadu.

Ale přes to přese všecko pracné organizování charity nebylo marné, neboť právě proto, že byla v Čechách provedená organizace charity, dostalo se ministerské subvence všem sirotčincům, dětským útulkům, opatrovnám i mateřským školám, které za ni požádaly kdežto jiná léta léta bývali pravidelně odmítány. – 6d koncem roku 1928 podávají se všecky žádosti za ministerstvo subvence katol. Charitním ústavům prostřednictvím diecésních a pak zemských , eventuelně římského svazu charity, které pak je samy s doporučením dodávají ministerstvu.

Také podzimní sbírky peněz a plodin ač nebyly skvělé, vydařili se přece mnohem lépe, než–li léta předešlá.

Loni bylo sebráno: Kč 4. 231,60
Letos - II - : Kč 7.485,60

Žita kg 2. 435, pšenice kg 530, brambory kg 8.900, zelí kg 225, jež spolu s penězi byly rozděleny takto:

Živelně postiženým na Volyňskou a Horažďovicku, v Čes. Budějovicích těmto ústavům:

Diecéznímu ústavu pro hluchoněmé, vychovávacímu ústavu kongregace bratří Nejsv. Svát. Celtářství, bisk. Stud. Semináři, sirotčinci Meíl. Sester, sv. K.Borom., kněžskému semináři, Serafánskému dílu lásky, orleánskému žatctvu na vánoční nadílku – dále útulku Kongregace bratří Nejsv. Stát. Celtářství ve Volšově u Sušice, sirotčinci v Bechyni, opatrovně Škol. Sester de. N.Ce v Horažďovicích, Herbersteinské opatrovně ve Vlach. Březí, souromé opatrovně Škol.sester v Sušici, Pintrově opatrovně ve Lhenicích, soukromé opatrovně Mil. Sester v Chudenicích, opatrovně sv. Nepomuku, opatrovně Mil. sester v Milevsku, opatrovně Antonína Slavskovského ve Volyni, třem sirotčincům Seraf. Díla lásky ve Staňkově u Plzně, v Kocitě u Domažlic a v Červ. Dvorcích u Sušice, sirotčinci v Borotíně, útulku sv. Josefa na Král. Vinohradech, útulku pro hluchoněmé dívky a ženy v Praze – Horní Krči, katolickému studenstvu mikulášský dar a na stavbu Vysočanského chrámu Páně Krista Krále.

Sbírka byla provedena v 89 farnostech. Nejvíce bylo sebráno v Chrašticích – přes 1.250Kč, kdeš vdp. Farář Fejtl daroval sám 100Kč – v Zahájí věnoval vpd. děkan Pulec 1g žita, přes 700Kč sešlo se v Přešticích, přes 400Kč v Mýšenci, přes 300Kč v bošilci, v lomci, v Domažlicích a ve Velharticích, přes 200Kč v Předbořicích, Skořicích u Vodňan, ve Starém Sedle, Soběslavi, Bezděkově, Chánovicích.

Po vyslechnutí této správy se zdá, že jak Diecésní svaz charity spojený s charitativní Katol. Akcí, tak i sociálně náboženské dílo Katol. Akcí se již dopracovaly pěkných úspěchů, ale vše to se pouze zdá, skutečnost ukazuje, že obojí jest a dlouho ještě zůstane v plenkách.katalog diecése českobudějovické vykazuje 280 ryze českých a 50 smíšených katol. farností s převahou většinou českou. Z těchto 330 farností provedlo sbírku peněz a naturálií celkem 89 duchovních správ t. j. pouze jedna čtvrtina, kdežto skutečná organizace charity jako farní svaz charity byla provedena jen asi 26 – 30 farnostech t. j. v sotva jedné desetině přesto, že podrobný návod k jejímu uskutečnění nejen byl otištěn loni v Hlasu lidu, nýbrž i stojem psaný poslán všem duchovním zprávám naší diecése.

Proti několika návrhům odpadlých duší do lůna církve katolické pyšní se v roce 1929 celkem 168 sňatků civilních, uzavřených na zdejším okresním hejtmanství, 55 nekřtěných dětí a 31 pohřbů bez nábož. vyznání taktéž zapsaných do matrik občanských.

Kéž najde se zámožný, štědrý a obětavý mecenáš, který by aspoň v dohledné době uvedl do Čes. Budějovic a escistenci zajistil přerovské - Jednotě sociálně charitních pomocnic a obětavým Boscovým Saleziánům.