Adresář

Sociálně terapeutická dílna

Tel.: 730 521 941
Štítná nad Vláří 417, Štítná nad vláří, 763 33
Vedoucí služby: Mgr. Marie Maryášová - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

PROJEKT: PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Sociálně terapeutická dílna Slavičín

Poslání:

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny Slavičín je posilování schopností,
dovedností a osobních kompetencí uživatelů, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou možnost umístnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce. V rámci terapeutických činností v dílnách mají klienti možnost naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit si pracovní povinnosti, být součástí kolektivu a smysluplně trávit svůj volný čas.

Cílová skupina:

 • osoby s lehkým mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením v kombinaci s mentálním postižením,
  které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují celodenní péči

 

 

 

Našimi uživateli jsou osoby ve věku od 18 do 64 let, které mají dokončenou minimálně základní školní docházku a které mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech, nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce a jsou schopni dodržovat průběh poskytování sociální služby.

Cíle služby

 1. Klient dodržující pravidla pracovního procesu.
 2. Klient zvládající dodržovat společenská pravidla.
 3. Klient schopný zhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu.
 4. Klient schopný fungovat v kolektivu, respektující ostatní a autority.

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • dobrovolnost - do služby uživatel vstupuje dobrovolně, dle svého svobodného rozhodnutí
 • individuální přístup- služby jsou poskytovány dle měnících individuálních potřeb uživatele
 • respektování uživatele- služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům,                      
  usilují o zachování jejich práv a důstojnosti
 • směřování k soběstačnosti- služby jsou poskytovány tak, aby uživatele
  nedocházelo k vytváření závislosti na službě

Pravidla poskytování služby:

Sociálně terapeutická dílna Slavičín je sociální službou, kde mohou klienti rozvíjet své dosavadní schopnosti a dovednosti, především v pracovní oblasti. Stává se tak dalším stupněm přechodu uživatele směrem na chráněný nebo otevřený trh práce.

 

Kapacita sociální služby:

Kapacita v daný okamžik – 8 uživatelů

 

 

Provozní doba sociální služby: Po-Pá         7.00-15.30 hod

 

Naplnění základních činností ze zákona

Služba podle odstavce 1 §72 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností.

Středisko sociálně terapeutické dílny Slavičín se nachází ve středu obce Štítná nad Vláří-Popov v budově Základní školy Gabry a Málinky

Organizace

Seznam lidí

Ing. Jaroslav Luka - pastorační asistent a vedoucí centra sociální pomoci
Ingrid Bartošáková - pracovník v sociálních službách
Mgr. Marie Maryášová - vedoucí služby
Eva Šemodová - pracovník sociálních služeb