Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi

Poradenství pro ženy a dívky

Poradna Eva nabízí radu, pomoc a otevřené přijetí ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.), nebo jim taková situace hrozí.

UPOZORNĚNÍ

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi je od 11. ledna 2021 přestěhována na adrese Žižkova 12, České Budějovice (budova Stavounionu, 1. patro, č. dveří 103).

Jde zejména o:

 • ženy zadlužené
 • ženy dlouhodobě nezaměstnané
 • ženy ve složité rodinné situaci
 • ženy v krizi
 • ženy bez domova
 • oběti domácího násilí

Poslání:

Posláním služby odborné sociální poradenství v Poradně Eva při Diecézní charitě v Českých Budějovicích je pomáhat ženám a dívkám v nepříznivé životní situaci. Pomáháme tak, aby se uživatelky lépe orientovaly ve svých právech i povinnostech při řešení své situace a aby získaly větší kontrolu nad vlastním životem.

Způsob poskytování:

Služba je poskytována ambulantně v kancelářích Poradny Eva. Služby poskytujeme bezplatně.
Pokud si klientka přeje, může zůstat v anonymitě. 
Je možné kontaktovat nás osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Smlouva o poskytování sociální služby

 • Smlouva je uzavírána ústně, se zájemcem o službu ji uzavírá sociální pracovník služby. Obsahuje označení smluvních stran, druh, rozsah, místo a čas poskytování sociální služby, informace o bezplatnosti sociální služby, výpovědní důvody a dobu platnosti smlouvy.
 • Za smlouvu je považováno seznámení uživatele s nabídkou služby a podmínkami jejího poskytování (informace poskytnuté sociálním pracovníkem) a rozhodnutí uživatele službu využít. Dále konkrétní dojednání o tom, jak bude spolupráce vypadat.
 • Pracovník poskytuje prostor uživateli, aby mohl sám definovat předmět smlouvy.
 • V rámci smlouvy je uživatel informován o způsobu poskytování služby, o tom, kdo bude jeho klíčový pracovník, o podmínkách pro poskytování služby a o způsobu zpracovávání osobních údajů.
 • Důkazem o uzavření ústní smlouvy a projednání všech jejích náležitostí je záznam v dokumentaci.
 • Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv, poradna jen za podmínek předem stanovených. Už při uzavírání smlouvy je uživatel o tomto informován. Poradna může rozvázat smlouvu o spolupráci s uživatelem, pokud uživatel neposkytuje dostatečnou součinnost, pokud se opakovaně dostaví pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, či se projevuje vůči pracovnicím nebo ostatním uživatelům služeb poradny agresivně.
 • K ukončení poskytování služby dále dochází, dojde-li k naplnění předem stanoveného cíle (uživatel si např. za pomoci poradny najde práci, ubytování apod.), uplynula-li sjednaná doba, v případě, že byl s uživatelem domluven časový harmonogram spolupráce, dobrovolným rozhodnutím uživatele službu ukončit bez udání důvodu

 

Cílem služby je, aby uživatelky:

 • porozuměly svým právům a povinnostem
 • lépe se orientovaly ve své situaci včetně jejích důsledků
 • získaly přiměřenou podporu pro řešení své situace
 • získaly srozumitelné informace a více dovedností pro zlepšení své situace
 • dokázaly lépe jednat se zaměstnavateli a se zástupci úřadů a institucí
 • získaly podporu při předškolní a školní přípravě svých dětí a pro jejich volnočasové aktivity

Principy služby:

 • s uživateli rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře
 • uplatňujeme individuální přístup
 • podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatelů při zvládání jejich nepříznivé životní situace  
 • zachováváme důstojnost uživatelů  
 • zaručujeme nestrannost a bezplatnost
 • respektujeme právo uživatelů na soukromí, anonymitu a diskrétnost
 • pomáháme bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům
 • respektujeme právo uživatelů na riziko a omyl

Poskytované služby:

 • sociálně právní a právní poradenství
 • dluhové poradenství
 • asistence při vyjednávání s úřady a institucemi, v naléhavých případech doprovod k jednání
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • zprostředkování dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí uživatelek služby
 • zprostředkování dalších navazujících odborných služeb
 • přímá pomoc (potravinová a materiální)

Poradnu Eva pro ženy a dívky v nouzi podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV RodinaJihočeský krajMěsto České BudějoviceKB_jistota


Provozní doba poradny (Žižkova 12, Č. Budějovice, 1. patro)

Pondělí ––––––
Poradenské centrum Máj
––––––
Poradenské centrum Máj
Úterý 8:00 – 12:00
pouze pro objednané
13:00 – 15:00
pouze pro objednané
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 11:00
pouze pro objednané
 

Dluhová poradna v Poradenském centru Máj:

Adresa: A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice (kancelář č. 1)

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Kontakt:

adresa: Žižkova 12, 370 01 Č. Budějovice (1. patro, č. dveří 103)
telefon: 731 402 833, 734 435 072
e-mail: eva@dchcb.charita.cz

Pracovnice: