Charita je nevýdělečnou organizací a její služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali. Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.

Informace pro sponzory

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Diecézní charita České Budějovice si proto této podpory nesmírně váží. Pokud i vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit prostřednictvím nás.

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Formy podpory

 

FINANČNÍ DARY:

  • hotovost do pokladny na sekretariát DCH Č. Budějovice, Kanovnická 18 (2. patro)
  • poštovní poukázkou (na účet 4200143282/6800 Sberbank                                                                     nebo na adresu, Kanovnická 18, České Budějovice (2. patro)
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 4200143282/6800 Sberbank
 

 

On-line formulář - žádost o potvrzení daru

Více informací: Ing. Patrik Coufal