Diecézní charita Č. Budějovice oslavila své 25. narozeniny

Diecézní charita Č. Budějovice oslavila své 25. narozeniny

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 to bylo na den přesně 25 let od založení Diecézní charity České Budějovice – první Charity v českobudějovické diecézi. Zveme Vás k připomenutí si dění tohoto dne a k prohlédnutí fotografií.

Oslavy probíhaly v Českých Budějovicích v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a večer vrcholily slavnostním koncertem pro dárce, dobrovolníky a přátele Charity v bývalé Koncertní síni Otakara Jeremiáše (nyní opět pod názvem Kostel sv. Anny).

Děkujeme všem milým hostům, kteří s námi slavili. Děkujeme kardinálu Miloslavu Vlkovi, hlavnímu celebrantovi slavnostní bohoslužby za Charitu. Spolu s ním si velmi vážíme společenství u stolu Páně s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem, světícím biskupem Pavlem Posádem,všemi kněžími, jáhny a vším lidem, který spolu s námi děkoval Bohu za Charitu v českobudějovické diecézi a vyprošoval jí další požehnání. Děkujeme P. Zdeňku Marešovi a P. Pavlu Němcovi z Děkanství sv. Mikuláše za přípravu bohoslužby spolu s manželi Faberovými a všem ministrantům.

Děkujeme všem návštěvníkům Trhu Charit pod jednou střechou, kteří jste svou přítomností a nákupem podpořili Charity od Pelhřimova až po Sušici. Velmi si vážíme návštěvy náměstkyně hejtmana doc. Lucie Kozlové, která nás též poctila svou přítomností.

Děkujeme Olze Švecové z Diecézního katechetického střediska za vytvoření a koordinaci programu pro děti ze ZŠ s názvem Charita a vzájemná pomoc.

Poděkování patří zakladatelce a první ředitelce Diecézní charity České Budějovice paní Heleně Faberové, která spolu s Miloslavem kardinálem Vlkem vzpomínala při besedě, kterou moderoval Petr Kronika z radia Proglas, na počátky a zrod Charity na jihu Čech.

Děkujeme oběma dirigentům a všem členům Jihočeského univerzitního orchestru za večerní koncert v Kostele sv. Anny, biskupu Vlastimilu Kročilovi a českobudějovickému primátorovi Jiřímu Svobodovi za jejich pozdrav a milá slova na koncertě a moderátorce večera paní Márii Pfeiferové z Českého rozhlasu České Budějovice.

Za obrázky ze slavnostního dne děkujeme fotografovi Pavlu Ambrožovi, který je zachytil pro projekt Člověk a víra.

Děkujeme všem, kteří jste se radovali z existence Charity spolu s námi – odhadem nás bylo na šest set malých i velkých.

Text: Věrka Michalicová